Академични правила

Начало > Академични правила

Академични правила

Изпити

По време на академичната година във ВУМ се провеждат три изпитни сесии: след есенния семестър (януари), след пролетния семестър (май–юни), поправителна сесия – юни или юли.

Изпитите във ВУМ са писмени и анонимни. Това осигурява максимална обективност при оценяването на способностите и резултатите от положения от студента труд. Обективността при оценяването е важна, защото в перспектива студентите ще се конкурират за желаните от тях работни места и за повечето от тях е изключително важно да покажат способностите и познанията си, на които ще разчитат на трудовия пазар.

Висшите училища в света полагат усилия да не допускат преписване по време на изпити. По време на изпит в изпитните зали във ВУМ присъстват външни квестори, чиято задача е да не се допускат нарушения на правилата. В случай на каквото и да е нарушение (опит за преписване, опит за контакт с друг студент в залата, звън на неизключен телефон и т.н.) те са длъжни да приложат моментално правилника, като в повечето случаи студентът се отстранява от изпитната зала и изпитът му се анулира, а в зависимост от нарушението, отделно от академичната санкция, може да се приложи и дисциплинарно наказание.

Резултатите от изпитите се обявяват на няколко етапа: предварителна оценка – след оценяването в София, втора предварителна оценка – след оценяването в Кардиф, окончателна оценка – след заседанието на Board of Examiners, който утвърждава окончателната оценка по съответния предмет. Board of Examiners се провежда в началото на юли и в края на септември.

 

Отсъствия

Обучението във ВУМ е редовно. Това означава, че студентите следва да посещават лекциите и семинарите по съответните дисциплини. Извън чисто формалната страна посещаването на лекциите е от изключителен интерес за студентите ни.

Първо, във ВУМ почти никога не се преподава по един учебник. Използват се поне няколко, често – повече от 10 източника и на студента никак не е лесно ако не е участвал в академичния процес.

Второ, англо-саксонският образователен модел е построен върху повече самостоятелна работа по теми, които се дискутират било като казуси, било като теми за обсъждане в часовете. Ако не си присъствал е трудно да се включиш на вълната, на която ще оценяват познанията и начина ти на мислене.

Трето, част от изпитите са от типа тест. За да отговориш трябва да си чел много и да си усетил и запомнил акцентите от занятията. Иначе изпитът се превръща в ТОТО.

Съгласно правилника студенти, които нямат поне 80% присъствие по съответния предмет, могат да не бъдат допуснати до изпит. Извинение на отсъствията се допуска по медицински или други важни причини, като решението се взема от съответна комисия.

Курсови работи

По повечето от учебните дисциплини студентите следва да разработят и представят преди съответен краен срок Due date курсови работи. Темите за курсови работи се обявяват достатъчно рано, така че студентът да има достатъчно време за съответна изследователска работа.

Като правило целите на курсовите работи са три:

Студентът да прегледа минимално необходимия (15) брой източници (учебници, статии от специализирани списания и вестници, статистики, интернет източници и т.н.) и да извлече от тях полезната информация за своята CW;

Да се овладее техниката за изготвяне на доклад (проект) по зададена тема в рамките на зададен период от време – така, както се прави в реалните фирми;

Да се съчетаят теорията и практиката по темата в една разумна пропорция.

Старателното и качествено разработване на CW е много важно, защото подпомага студента за оформяне на общата му оценка. Нека поясним: общата оценка по повечето дисциплини се получава като комбинация (сума) от оценките от CW + оценката от изпита, умножени по съответните тегловни коефициенти. Ако студентът не предаде CW той получава оценка нула за този елемент с всички негативни последствия. През 2007 г. 93% от презаписалите годината не се справиха поради ниски оценки или късно предаване на CW, което води до същото.

Срокове за предаване на CW

Много важно е спазването на сроковете за предаване на курсовите работи. Due date може да бъде всякакъв ден и всякакъв час, например 15:00 часа на 15 ноември. Това означава, че работа предадена в 15:01 ч се записва като Late и максималната й оценка става 40, независимо от качеството на работата. Не се приемат никакви извинения за закъснението. Прекъсването на тока, развалянето на трамвая, стачка и т.н. не са основания за извинение, защото студентът е имал достатъчно време да предвиди евентуалните рискове и да предаде по-рано.След това работата не може да получи друга оценка освен нула. Тази процедура цели да дисциплинира студентите за реалния живот, в който те биха могли например, да кандидатстват за многомилионен проект, финансиран със средства на ЕС. Там няма закъснения! Няма и при нас.

Понеже е важно и повечето от студентите ни се сблъскват за първи път с такъв ред, нека повторим. Всеки зададен Due date е краен и не може да бъде удължаван. Обратно, курсовата работа може да се предаде значително по-рано от крайния срок. Късното предаване се санкционира по различен начин, в т.ч. със записване на оценка нула за този елемент (виж Student Handbook за още подробности). Предаването на CW става в Hand-in офиса на ВУМ и се отразява в специален дневник. От учебната 2010-11 задължителното предаване и на електронна версия на курсовите работи за проверка за плагиатство е променена от CD на email, който следва да се изпрати до 24 часа на Due date на email handin@iuc.bg

Необходими елементи на CW

Оценката на курсовата работа се променя съществено в зависимост от резултатите от академичното изследване, съдържащи се в нея и начина на представянето им. Важно е да се запознаете с изискванията към CW, които са комбинация от общите изисквания, например минимален брой 15 източници в текста и библиографията, рефериране по АРА Harvard style (виж повече на последната страница в Student Handbook) и специфични изисквания, които се посочват в заданието. Четете внимателно заданията и последната страница на Student Handbook.

Молби и жалби

Политиката на ВУМ включва преки възможности за изразяване на мнението на студента по най-широк кръг въпроси. В рамките на тази политика студентите могат да поставят свои искания (молби) и да обжалват решения на ръководството и преподавателите (жалби). Много важно е, че студентът може да се обърне за съдействие и към личния си тютор (съветник), който е преподавател или служител на ВУМ, който е длъжен да съдейства, като запази в тайна онази част от споделената информация, която не е необходимо да се разглежда при решаване на въпроса.

Процедурата включва няколко етапа:

  1. Поставяне на въпроса пред Students Affairs Officer, който има задължението веднага да предаде информацията на съответното лице, отдел или комисия (например учебните въпроси се отнасят към Академичен отдел, финансовите – към Финансова служба и т.н.), която да вземе решение
  2. Поставяне на въпроса пред Директора на програмата, като това може да се направи пряко или чрез Student Representative
  3. Поставяне на въпроса пред Cardiff Metropolitan University Contact Tutor
  4. Поставяне на въпроса пред Study Board

За целта в Student Handbook са приложени копия от формулярите, които следва да се попълват за всеки конкретен случай.

Нашата политика е всеки поставен въпрос да се решава в много кратък срок, като решението може да е положително или отрицателно, в зависимост от правилника. Тази политика на ВУМ гарантира в много голяма степен спазването на основните права и свободи на студентите и е още един стимул за поддържане на високо равнище на качеството на обучение, което предоставяме на нашите клиенти – студентите и обществото. Това бе подчертано и от комисията на QAA, която отдели специално внимание на изучаването на политиката и практиката ни в тази област.

Кога има плагиатство

Плагиатство има в следните два случая:

Когато студентът е копирал в курсовата си работа текст от източник, който не е посочен в текста и отделно – в библиографската справка в края на CW.

Когато студентът е цитирал източника, но не е дал отпратка към този източник в своя текст, например: Some scholars say that the Method A is better to apply in such a case. Коректното е: Some scholars ( Kotler, 2002, р.64; Jobber, 2003, p.128 ) say that the Method A is better to apply in such a case. В библиографската справка в края на CW тези източници следва да са коректно и пълно представени като отново следва да се използва APA Harvard style. Въобще, при нас се изисква и признава единствено Харвард стандарта/стила в реферирането. Източник от интернет, който не е представен с пълния си адрес, не се признава.

Не е плагиатство, но се наказва с ниска оценка, когато студентът реферира правилно и дава източника в библиографската справка, но работата му представлява повече от 10% комбинация от цитати, т.е. не е собствен труд в достатъчна степен.

Моля помнете, че вашите и на ваши колеги предишни курсови работи, веднъж въведени в системата за проверка за плагиатство, могат да доведат до анулиране на новата ви работа поради съвпадение с онези предшни текстове. По англосаксонските правила няма значение, че това може да е ваша предишна работа.

Какво да се прави?

От студента се очаква да използва много различни източници на информация – учебници, статии от списания, интернет източници. По-големият брой използвани източници и доброто им комбиниране в CW носят повече точки и по-висока оценка. Въпросът е студентът да се научи да комбинира познанията, получени (и показани чрез рефериране) от различните източници, като представя познанията си по въпроса със свой език. Ясно е, че се използват професионални изрази и че в много случаи студентът трудно може да избяга от добре поднесения текст на големите имена в съответната област. Но, това се изисква… В крайна сметка, такава е целта на следването: да се овладеят водещите познания в съответната област и студентът да се научи да ги анализира и комбинира за постигане на ново знание.

Обратно, ако студентът не използва в текста препратки към съответни източници се смята, че той не е свършил необходимата работа за усвояване на водещите знания по въпроса. Оценката му се намалява рязко. Като правило CW, в която са представени по-малко от петнадесет източника, следва да се оцени под 30 (при мин. оценка 40), а работа с по-малко от 8 източника въобще не трябва да се оценава и следва да се анулира. Източници в библиографията, които не са реферирани в текста, не се признават.

При втори случай на плагиатство

При втори случай на плагиатство следва изключване от програмата.

Обратна връзка

Ние използваме британската система за обратна връзка, която е доказала ефективността си като една от най-добрите в света. Два пъти всеки семестър се провежда анкетиране на студентите, които оценяват преподаването отделно по всеки предмет, като дават и препоръки за развитие на предмета. Тази обратна връзка позволява да се поддържа постоянно високо равнище на академичния процес в изгода на студентите. На базата на тези анкети самите преподаватели получат реална представа за преценката на студентите за това как върви обучението по съответния предмет.