Акредитация

Начало > Акредитация

Акредитация

Акредитацията на висшите училища представлява своеобразна гаранция за качеството на учебния процес в тях. От гледна точка на предоставянето на висше образование има два основни вида акредитация: институционална и програмна. Институционалната акредитация показва дали висшето училище отговаря на стандартите, възприети като задължителни от съответната, в нашия случай – британската и българската, образователни системи. Другата, програмната акредитация, дава възможност на студентите да получават съответни дипломи, в нашия случай – британски и български дипломи за висше образование. Отделно от тези две акредитации висшите училища могат да бъдат акредитирани и от други академични организации, например за правото да членуват в тях или за правото да провеждат изпити за професионална квалификация.

 

Институционална акредитация на ВУМ

 

ВУМ е създаден с решение на Народното събрание и е акредитиран като Висше училище от НАОА (Национална Агенция за Оценяване и Акредитация). Отделно от това ВУМ, София е акредитиран от British Accreditation Council (ВАС) като институция, предлагаща висше образование. За нас това е много важна акредитация, защото тя признава ВУМ като висше училище от британската образователна система. Британският Акредитационен Съвет е упълномощен да дава институционална акредитация на висшите училища във Великобритания, както и на институции в други страни, ако те провеждат обучение по програми на британски университети. Основните показатели, по които се оценяват британските висши училища и по които е оценяван ВУМ са:

  • Управление на качеството
  • Администрация и преподаватели
  • Учебен процес
  • Обслужване на студентите
  • Материална база

ВАС проверява на място спазването на стандартите и изискванията на британската система за качество във висшето образование в посочените пет области. Акредитирането на съответното висше училище от ВАС означава, че то отговаря на всички стандарти, които се прилагат към висшите училища в Англия – от материална база и преподаватели, до контрол на качеството на учебния процес.

ВУМ е в десетката на най-добрите български университети

Говорейки за акредитация е редно да отбележим, че според официалната класация на Министерството на образованието, младежта и науката (http://rsvu.mon.bg/RSVU/?locale=bg) ВУМ е сред първите десет български университета във всяко от трите професионални направления, в които обучаваме студенти – Администрация и управление, Икономика, Туризъм. Това е голяма гордост за нас, особено като се има предвид, че около нас в класацията са най-големите и известни български университети. Ние сме най-високо класираното малко висше училище, което на всичкото отгоре не е субсудирано с бюджетни средства на нашата или друга държава. Челното ни място в класацията на най-добрите български университети трябва да се разглежда и в съчетания с доказаното британско качество, заради което имаме и британска акредитация. В крайна сметка качеството при нас се прелива в студентите ни, които готвим за успешна реализация на глобалния трудов пазар. Нашите студенти успяват в съревнованието за предпочитаните работни места в българските и чуждестранните фирми. Това е най-важното.