Кандидатстване

Начало > Кандидатстване

ПРОЦЕДУРА ПО КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА БАКАЛАВЪРСКИ ПРОГРАМИ

За обучение на английски език в програмите на Cardiff Metropolitan University във ВУМ, в това число във ВУМ София, се кандидатства на състезателен принцип. ВУМ има ранен прием (Early Admission) за всички, кандидатствали в периода до 31 май. На практика можете да кандидатствате преди да сте завършили средното си образование и ако отговаряте на изискванията за прием ще бъдете приет (conditional enrolment), с условието да представите до 31 август на годината на началото на обучението диплома за завършено средно образование. Процедурата по кандидатстване включва както следва:

 1. 1. Приемен изпит по английски език – провежда се във ВУМ. Кандидатите, които са издържали успешно някой от посочените по-долу международни изпити по английски език, не държат изпит при нас, а прилагат копие от съответния сертификат;
 2. 2. Есе на тема „Why I chose to study International Business Management? ” (или друга специалност, предлагана от ВУМ) (есето трябва да бъде 800-1000 думи);
 3. 3. Представяне на необходимите документи.
ВАРИАНТИ ЗА ИЗПИТА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК:

В зависимост от това, дали кандидатът има сертификат от един от признаваните международни изпити по английски език или ще се явява на изпит във ВУМ, са възможни следните процедури: (1) с писмен изпит (English Language Entry Exam) по английски език (тест и есе), провеждан във ВУМ – или (2) с международен сертификат за владеене на английски език и есе: 1. Писмен изпит по английски език (тест и есе) English Language Entry Exam, провеждан във ВУМ – изисква се предварително записване (по телефона, имейл или на място) за избраната от вас дата. Можете да се явите на приемния изпит по английски език всеки петък, стига да се обадите предварително и да заявите желание за това.

ЗАБЕЛЕЖКА: (а) Изпитът продължава 150 мин. (два часа и половина) и включва 2 части – тест по английски език и есе; (б) Изпитът е безплатен; (в) Закъснелите не се допускат до изпит на съответната дата; (г) Мобилните телефони задължително се изключват по време на изпита; (д) Кандидатите трябва да носят документ за самоличност и химикал; (е) Както и при международните изпити, кандидатите могат да се явяват на изпит във ВУМ повече от един път; (ж) Резултатът от положения изпит се изпраща на кандидата на личния му електронен адрес.

Вижте примерни тестове:  Вариант 1      Вариант 2
Mеждународен сертификат за владеене на английски език:

Кандидатите, които са положили успешно един от посочените по-долу международни изпити, могат да кандидатстват с копие от съответния сертификат и есе по зададена тема.
За учебната 2018/2019 г. минималните изисквания за кандидатстване със сертификат са
както следва:

IELTS 6.0+
Cambridge Advanced Certificate C+

Кандидатите, които отговарят на това условие (имат сертификат), могат да се свържат с администрацията на ВУМ, за да получат формуляр за кандидатстване и темата за есе или да ги изтеглят оттук. При подаване на документите се провежда интервю.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ И РЕГИСТРАЦИЯ ЗА БАКАЛАВЪРСКИ ПРОГРАМИ

Необходимите документи за кандидатстване и регистрация са както следва:

За кандидатстващи с успешно положен приемен изпит по английски език във ВУМ:

 1. 1. Попълнена молба по образец (Application Form);
 2. 2. Четири цветни снимки паспортен формат;
 3. 3. Бележка за здравословно състояние на кандидата от личния лекар.

За кандидатстващи със сертификат от международен изпит:

 1. 1. Попълнена молба по образец (Application Form);
 2. 2. Сертификат от международния изпит за владеене на английски език;
 3. 3. Eсе на тема „Why I chose to study International Business Management?” (или друга специалност, предлагана от ВУМ) (есето трябва да бъде 800-1000 думи);
 4. 4. Четири цветни снимки паспортен формат;
 5. 5. Бележка за здравословно състояние на кандидата от личния лекар.

ЗАБЕЛЕЖКА: Регистрираните като студенти кандидати следва да представят преди
началото на учебната година диплома (оригинал или нотариално заверено копие) за
завършено средно образование и документ за издържана матура, ако не е вписана в
дипломата. Ако дипломата е издадена в чужбина, е необходима легализация от МОН.

ПРОЦЕДУРА ПО КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

Всички документи следва да бъдат изпратени от кандидатите електронно – за София на petya.kmetska@vum.bg, а за Варна на marketing@vumk.eu. Необходимите за регистрация документи са:

 1. 1. Попълнена International Student Application form;
 2. 2. Personal statement (Section 8 от International Student Application form) – тази страница трябва да има дата, името на кандидата и да е подписана от него;
 3. 3. Диплома за бакалавър/магистър (кандидати с диплома 3rd Class Honors не могат да бъдат регистрирани в програмата, ако нямат след завършване поне 5 години трудов стаж);
 4. 4. Сертификат за владеене на английски език – 3 варианта: 4.1 Международен сертификат, напр. IELTS 6.5 +, или Cambridge Advanced, или TOEFL 70+; 4.2 Кандидатът е положил успешно приемен изпит по английски език; 4.3 Кандидатът притежава британска или американска диплома – в този случай не представя документ за английски език.
 5. 5. Цветно сканирани две препоръки – препоръките да бъдат на бланка на фирма/организация/университет и подписани. Могат да бъдат от мениджър, колега или преподавател;
 6. 6. Документ за самоличност – за българите лична карта, за чужденците – passport. Този документ трябва да бъде сканиран цветно и с много добра резолюция;
 7. 7. Снимка паспортен формат – сканирана с много добра резолюция и 4 стандартни цветни паспортни снимки;
 8. 8. CV на английски език.