Акредитация

ВУМ е създаден с решение на Народното събрание и е акредитиран като Висше училище от НАОА (Национална Агенция за Оценяване и Акредитация).

Институционалната акредитация е с оценка 8,51.

Основните показатели, по които се оценяват висшите училища и по които е оценяван ВУМ са:

  • Управление на качеството
  • Администрация и преподаватели
  • Учебен процес
  • Обслужване на студентите
  • Материална база